برنامه ریزی و مدیریت پروژه

خدمات قابل ارائه مدیریت پروژه

حوزه امور مشاوره، تدوین و پیاده سازی سیستم ها در برنامه ریزی و مدیریت پروژه

 • ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی با استفاده از استاندارد OPM3 و ارائه راهکارهای بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه‌ها در سازمان ( سازمانهای با سابقه در برنامه ریزی و مدیریت پروژه )
 • ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی با استفاده از راهنمای PMBOK و ارائه راهکارهای بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه‌ها در سازمان ( سازمانهای بدون تجربه در برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌ )
 • مشاوره انتخاب و تهیه نرم افزارهای سیستم برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌ها
 • تهیه، تدوین و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه ها بر اساس راهنمای PMBOK به همراه دستورالعمل های مرتبط ( در فازهای مختلف و با توجه به نیازمندی های سازمان )
  • مدیریت یکپارچگی پروژه
  • مدیریت محدوه پروژه
  • مدیریت زمانبندی پروژه
  • مدیریت هزینه پروژه
  • مدیریت کیفیت پروژه
  • مدیریت منابع پروژه
  • مدیریت ارتباطات پروژه
  • مدیریت ریسک پروژه
  • مدیریت تدارکات پروژه
  • مدیریت ذینفعان پروژه
 • تهیه ، تدوین و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه‌ها و نیز مستندسازی پروژه‌ها

(Project Management Information System-Project Documentation)

 • طراحی ، تدوین و استقرار دفتر مدیریت پروژه (Project Management Office – PMO)
 • مشاوره پایش و بهبود سیستمهای تدوین شده در خصوص برنامه ریزی و کنترل پروژه/ مدیریت پروژه

حوزه امور ارائه خدمات برنامه ریزی و مدیریت پروژه

 • تهیه و تدوین سازمان اجرای پروژه‌ها (Project Organization/Execution Chart)
 • تهیه برنامه زمانبندی اولیه و برنامه‌های اجرایی دوره‌ای پروژه
  • برنامه مهندسی/ تامین تجهیزات و مصالح / اجرا (EPC Planning)
 • تهیه برنامه های جبرانی در طول پروژه
 • انجام خدمات متره و برآورد در پروژه‌ها
 • تهیه و تدوین سیستم بودجه بندی، برنامه ریزی مالی و جریان نقدینگی پروژه (Cash Flow)
 • تهیه گزارشات عملکرد دوره ای در پروژه
 • تهیه گزارشات تحلیلی عملکرد
 • طراحی مدل و تهیه گزارشات تحلیلی عملکرد بر اساس تکنیک ارزش کسب شده (Earned Value)
 • بکار گیری دستورالعمل ها و رویه های مربوطه ( عمدتاً در فاز طراحی و تدوین سیستمها تهیه می شود)
  • چگونگی تهیه برنامه ها (Planning Plan)
  • چگونگی تهیه گزارشات (Reporting Plan)
  • چگونگی تحلیل وضعیت پروژه در حوزه ها، دیسیپلین ها و فازهای مختلف پروژه با توجه به گزارشات (Analyzing Plan)
  • چگونگی گردش اطلاعات در پروژه و هماهنگی های درون پروژه ای (Coordination Procedure)
  • طراحی سیستم کد گذاری (Coding) در مکاتبات، مدارک و اجرای پروژه ها
  • چگونگی مدیریت قراردادها و پیمانکاران (Contract Management)

حوزه آموزش

 • آموزش اصول کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • آموزش اصول مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK
 • آموزش نرم افزارهای برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت پروژه‌ها
  • MSP – P3 – P6
 • آموزش تکنیکهای مدیریت زمان و هزینه در پروژه
 • آموزش تکنیکهای مستند سازی اجرای پروژه و ثبت دروس آموخته (Lessons Learned)
 • آموزش مهندسین پروژه ها جهت احراز آمادگی شرکت در آزمون بین المللی مدرک مدیریت پروژه حرفه‌ای

(Project Management Professional)

پکیجهای پیشنهادی

 • طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و پایلوت‌گیری آن و نظارت بر عملکرد سیستم بصورت میان‌مدت و بلند مدت ( بصورت EPC و همراه با دستورالعملهای مربوطه و آموزش نیروی انسانی و نیز مشاوره راهبری سیستمها)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی و مدیریت پروژه‌ها و پایلوت‌گیری آن روی یکی از پروژه‌ها و نظارت بر عملکرد سیستم بصورت میان‌مدت و بلندمدت ( براساس راهنمای PMBOK و همراه با دستور العملهای مربوط و آموزش نیروی انسانی و نیز مشاوره راهبری سیستمها )
 • انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها همراه با سیستمهای مربوط در خصوص برنامه‌ریزی و گزارشات و تحلیلهای ممکن در قالب قرارداد برون سپاری این خدمات (Project Planning Out Sourcing – in house)

برخی فوائد حاصل از بکارگیری سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه/ مدیریت پروژه

 • مدیریت زمان پروژه‌ها از طریق تهیه برنامه زمانبندی، پایش و کنترل و تحلیل مسیرهای بحرانی و تاخیرات
 • مدیریت هزینه پروژه‌ها از طریق تهیه برنامه زمانبندی، پایش و کنترل و تحلیل عملکرد هزینه ای با بکارگیری تکنیکهای ارزش کسب شده و ارائه پیش بینی عملکرد وضعیت پروژه‌های آتی (Earned Value Management System)
 • تهیه بانک اطلاعاتی پروژه‌ها از طریق مستندسازی فعالیتها و رخدادها و آمار و ارقام مورد نیاز جهت به کار گیری در تخمینها و برآوردهای آتی
 • ارزیابی و کاهش ریسکها و آثار منفی آنها با بکارگیری سیستمهای مدیریت ریسک
 • پیگیری تحقق مفاد قراردادی و تعهدات با بکارگیری مدیریت قراردادها و تدارکات
 • مدیریت صحیح ادعاهای قراردادی در تهیه و یا بررسی و پاسخگویی به ادعاها با بکارگیری مدیریت ادعا                     (Claim Management)
 • مدیریت پایش دقیق محدوده کار پروژه (SOW) جهت پایش امور زمانی و هزینه ای و … در پروژه
 • و …
۱۳۹۷/۱۰/۴ ،۱۱:۴۸:۵۵ +۰۰:۰۰